REGULAMIN RAMOWY
Zjazdu Absolwentów na Jubileusz 60-lecia
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

I. Organizator

Organizatorem Imprezy (czyli Zjazdu Absolwentów) jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, znajdujący się na ul. Powstańców Wielkopolskich 18.

II. Cel imprezy oraz jej charakter

1. Zjazd Absolwentów jest częścią obchodów Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Obchody zaplanowane są na 29 września 2023 roku, zarówno na terenie szkoły jak również w Sali Audytoryjnej Auditorium Maximum Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (ul. Podchorążych 10) oraz Hotelu Gromada w Pile (Aleja Piastów 15).
2. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń z wpłatami.

III. Zasady uczestnictwa i wpisowe

1. Uczestnikiem jest osoba zgłaszająca się do udziału w Imprezie.
2. Zgłoszenia udziału w Imprezie dokonuje się poprzez rejestrację w formularzu na stronie https://60lecie.zsstaszica.pila.pl/rejestracja/ i dokonanie wpłaty wg wybranego pakietu.
3. Warunkiem udziału w Imprezie jest wpłata na rzecz Organizatora wpisowego w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. Wysokość wpisowego wynosi:
· 80 zł – pakiet 1
· 300 zł – pakiet 2
· 400 zł – pakiet 3
https://60lecie.zsstaszica.pila.pl/koszt-uczestnictwa-i-wplaty/
W tytule wpłaty należy podać: „zjazd, imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły, pakiet (wpisać wybrany pakiet) i koniecznie, w przypadku pań, prosimy podać nazwisko panieńskie. W danych odbiorcy należy podać: Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.
4. W przypadku nieprzybycia na imprezę wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku przesłania Organizatorowi informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie wcześniej niż 20 dni przed dniem Imprezy, wpisowe zostanie zwrócone na koszt uczestnika.
5. Potwierdzenia udziału w Imprezie dokonuje się w dniu Imprezy w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora poprzez osobiste stawienie się do rejestracji w punkcie rejestracji (Sala Audytoryjna Auditorium Maximum Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile).
6. Wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go Organizatorowi imprezy stanowi jednoznaczną akceptację niniejszego regulaminu.

IV. Zdjęcia i filmy

1. Osoby biorące udział w Imprezie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach prasowych i reklamowych związanych z Imprezą w trakcie rejestracji na formularzu na stronie: https://60lecie.zsstaszica.pila.pl/rejestracja/
2. Organizator przy publikacji zdjęć oraz filmów z Imprezy będzie podawał informację o wydarzeniu, w trakcie którego zostały one wykonane.

V. Odpowiedzialność

1. Uczestnicy przestrzegają zasad korzystania z obiektów, w których organizowane będą uroczystości.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone w majątku lub na osobie uczestników oraz jakichkolwiek osób przebywających na terenie obiektu w trakcie Imprezy.
3. Uczestnicy odpowiadają materialnie oraz w każdy inny sposób za w/w straty spowodowane przez siebie.

Osoby reprezentujące Organizatora

1. Marek Wasilewski, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego, Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
2. Magdalena Towalewska, nauczyciel
3. Paweł Łojewski, nauczyciel

VI. Uwagi i zapytania
60lecie@zsstaszica.pila.pl,
tel. (szkoła) +48 67 210 52 85 (w temacie zjazdu prosimy o kontakt poniedziałek-piątek w godzinach 13.00-15.00).
Magdalena Towalewska: +48 505 101 407
Paweł Łojewski +48 664 010 8a